امور فرهنگی و اجتماعی - سایت امور فرهنگی مرکزآموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

امور فرهنگی و اجتماعی

کارشناس امور فرهنگی: مهندس قاسم رجبی
تلفن: 13-43242411 (86) 98+
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
پست الکترونیک: ghrajabi[at]mahallat.ac.ir

وظایف

عمده‏ ترين وظايف امور فرهنگی و اجتماعی از اين قرار است:

 • ١) تهيه طرح هاي فوق برنامه در زمينه هاي فرهنگي ، علمي ، تحقيقاتي ، هنري
 • ٢) برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالمسازي جسم و روح آنها
 • ٣) تشكيل گرو ههاي دانشجويي در رشته هاي مختلف هنري براساس قوانين مصوب
 • ٤) تهيه و اجراي طرح هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه
 • ٥) ايجاد ارتباط و همكاري با مراکز و نهادهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي کشور
 • ٦) تهيه برنامه هاي مختلف و تشويق و ترغيب دانشجويان ، اساتيد و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کريم و همچنين شرکت در فعاليتهاي هنري، اردوها و جشنواره ها
 • ٧) انتشار و ترويج ارزشهاي اسلامي از طريق تهيه فيلم و عكس
 • ٨) جمع آوري و فراهم آوردن نشريات هنري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور به منظور استفاد ه دانشجويان و ايجاد آرشيو مربوط
 • ٩) برنامه ريزي و برگزاري اردوهاي آموزشي، فرهنگي، زيارتي و هنري براي دانشجويان
 • ١۰) برگزاري مسابقات داخل دانشگاه و تشويق و ترغيب دانشجويان براي شرکت در مسابقات و جشنواره هاي فرهنگي و هنري
 • ١١) زمينه سازي و بستر سازي فعاليت هاي فرهنگي دانشجويان ، اساتيد و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف وظايف فرهنگي معاونت دانشجويي و فرهنگي
 • ١٢) تهيه گزار شهاي مستمر از فعاليت هاي انجام يافته
 • ١٣) برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه
 • ١٤) سازماندهي و ايجاد هماهنگي در بخشهاي دانشجويي دانشگاهي و واحدهاي انجمنهاي علمي دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز پيگيري امور اداري و مالي مرتبط با انجمنها و همكاري با آنها در برنامه ها و فعاليتهايشان
 • ١٥) تهيه گزارشهاي لازم و اطلاع رساني از وضعيت برنامه ها و فعاليتهاي انجمنها از طريق نشريات و نيز سايتهاي خبري دانشگاهي
 • ١٦) برنامه ريزي و نظارت بر تشكيل انجمنهاي علمي دانشكده ها، انتخابات و فعاليت ها بطور مستمر
 • ١٧) ارزيابي ساليانه از فعاليت ها و اقدامات انجمن ها و تقدير و تشويق انجمنهاي برتر در عرصه هاي فعاليتي؛ نظري تيمهاي مسابقات علمي ، نشريات، برگزاري همايشها و سخنرانيهاي علمي و ...
 • ١٨) تدوين آيين نامه ها، دستورالعملها و انجام امور دبيرخانه کميته نظارت و حمايت از انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگا